Συμμετοχή στο 16ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας

Στο 16ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, το οποίο διοργανώνει η Xαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας, την Παρασκευή 3/11/2023 (17.15-17.45) στην 3η Συνεδρία: ΨHΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ, η GET παρουσιάζει το poster «eLEONAS ppWebGIS – Ανάπτυξη Χωρικών Εργαλείων» στο πλαίσιο δράσεων προβολής – διάχυσης – επικοινωνίας του έργου “eLEONAS ppWebGIS: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” (κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-01288).

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enquire here

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We try to answer all inquiries as soon as possible!